MUMS IR TIK ĻOTI LIELS PRIEKS UN GANDARĪJUMS.

Mēs lepojamies ar 12. klases absolventu rezultātiem valsts pārbaudījumos!

Latviešu valodā vidēji 73% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 52,56% .
Matemātikā vidēji 45,78% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 34,63%.
Angļu valodā – 66,69% (4. vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 61,85%.

Rojas vidusskolas skolotāji ir neizsakāmi gandarīti par ieguldīto darbu.
Paldies Jums DIVPADSMITIE!
Lai Jums veiksmīgs pirmais studiju gads!


Tikpat liels prieks ir par mūsu 9.klašu skolēnu augstajiem vērtējumiem valsts pārbaudes darbos.

Ļoti priecāsimies ar Jums tikties Zinību dienā!


Darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu grupā Rojas vidusskolai 44. rezultāts.

Tiek vērtēti olimpiāžu rezultāti valstī, atklāto olimpiāžu rezultāti un Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti. 


Mēs priecājamies!
Ļoti, ļoti!