Mācību programmas, kuras īsteno

Rojas vidusskola

Izglītības programmas nosaukums Kods
Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Pamatizglītītības  programma 21011111
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) 31011013
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011

 

 

Līdzi jābūt: 1.) pasei, 2.) apliecībai par pamatizglītību  3.) sekmju izrakstam;

Iesniegumu izpilda skolā : izlasa un paraksta skolas iekšējās kārtības noteikumus un skolas nolikumu.

__________________________________________________________

Rojas vidusskolā tiek realizēta arī karjeras izglītības programma – skatīt šeit