Saistīts attēls

Rojas vidusskolā darbojs 7 mācību

priekšmetu metodiskās komisijas.

Metodisko komisiju nosaukumi

Metodisko komisiju vadītāji

Latviešu valodas MK

Mārīte Maurmane

1. – 4. kl. MK

Daiga Kirkopa

Svešvalodu MK

Ilze Krišjāne

Cilvēks un sabiedrība /sports, mūzika, mājturība, vēsture, vizuālā māksla/

Ingrīda Ķauķe

Tehnoloģiju pamatu MK /fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, informātika/

Anita Kurmiņa

Atbalsta personāla MK

Inga Otmane

 Metodiskā padome  Sarmīte Engrīzere

****

Mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji:

1. Koordinē pedagogu darbu ;

2. Koordinē starppriekšmetu saikni starp mācību priekšmetiem;

3. Organizē kopā ar pedagogiem mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus

4. Organizē mācību priekšmetu nedēļas;

5. Organizē vienotus pārbaudes darbus savā mācību priekšmetā.

****

Metodisko komisiju vadītāji jūs konsultēs gadījumos, kad ir radušies jautājumi par:

1. skolas mācību organizatorisko darbu,

2. ieskaišu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem,

3. skolas prioritātēm,

4. mācību programmām,

5. izglītības standartiem.