Normatīvie dokumenti

CourtB_documents-300x300

  1. Rojas_vidusskola_Akreditācijas lapa
  2. Programma_21011111
  3. Programma_21015611
  4. Programma_31011011
  5. Programma_31011013
  6. Programma_31013011

 

Pašnovērtējuma ziņojums_01.03.2016
Iekšējas_kartības_noteikumi_Rojas vidusskolā
Kārtība par mācību sasniegumu vērtēšanu
Kārtība par mājas darbu izstrādāšanu un vērtēšanu
Kārtība kā tiek organizētas dežūras
Audzināšanas darba programma