Skolas padomes sastāvs

Vecāku iesaiste skolas darbībā noteikta Izglītības likuma 31. pantā un sīkāk aprakstīta Rojas vidusskolas padomes reglamentā .

Izglītības likums

 Rojas vidusskolas padomes reglaments

 

Padomes sastāvs 2021./2022. mācību gadā: 

Priekšsēdētāja: Kristīne Maslovska

Priekšsēdētājas vietniece: Kristīne Voldemāre

Vecākus pārstāv katras klases izvirzītais pārstāvis:

1.a Kristīne Voldemāre
2.a Baiba Dāldere
2.b Evita Āboliņa
3. Dace Praulīte
4. Dace Dzedone
5.a Ieva Zīverte / Niveta Grīnīte
5.b Kristīne Maslovska
6.a Kristīne Voldemāre
6.b Inga Sļepcova
7. Jolanta Doniņa
8.a Sarma Mateika / Ieva Zemele
8.b Dace Feldmane
9.a Dace Kirilova
9.b Kristīne Maslovska
10. Ivars Jaunozols
11. Jolanta Doniņa
12. Baiba Dāldere 

Pedagogus pārstāv Egija Hazena (sākumskola), Aigita Sprince (pamatskola/vidusskola)

Skolēnus pārstāv Skolēnu Pašpārvaldes vadītāja Patrīcija Kleinberga

 Skolas direktore: Santa Veide 

Talsu novada pašvaldības deputāte Eva Kārkliņa

Padomes darba grupas 2021./2022. mācību gadā:

     • Mācību un audzināšanas darbs

     • Finanšu jautājumi

     • Ārpusklases aktivitātes

     • Pārmaiņu vadība

Sazināties ar Padomi un izteikt ierosinājumus ikviens vecāks, skolēns vai skolotājs var, uzrunājot savas klases izvirzīto pārstāvi vai jebkuru citu Padomes locekli.

.

Attēlu rezultāti vaicājumam “icon round png”

Skolas padomes funkcijas:

1) sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību,

lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2) izstrādāt priekšlikumus  Rojas vidusskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

3) iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā,

iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.

4) sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

5) sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.

6) risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.