1.) Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr.8.3.2.2/16/I/001. Atbalstāmā summa – 20874.00.

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, dažādu aktivitāšu organizēšanai gan talantīgiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

_____________________________________________________________________________________________________________

2.) Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam Rojas vidusskolas skolēniem. Darbības: karjeras konsultanta profesionālās pilnveides iespēja un finansējums un karjeras atbalsta pasākumu īstenošana skolā.

_____________________________________________________________________________________________________________

  

3.) No 2019. gada 2. janvāra  Rojas vidusskola darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2018 / 2019. . mācību gadā projektā tika iesaisti 3 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 1 skolotājs.

2019 / 2020.m. g projektā tika iesaistīti 14 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 6 skolotāji.

2020/ 2021. gada 1. semestrī projektā tika iesaistīti 16 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 8 skolotāji. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā. Tika sniegts arī konsultatīvais atbalsts arī sadarbības jomā – mācīties izprast sevi un citus cilvēku, atpazīt emocijas, tikt galā ar zaudējumu stresa situācijās, mācīties veidot cieņpilnas attiecības.

Projekts tiek turpināts arī 2020. / 2021. gada  2.semestrī.

Projektā iesaistītie skolēni atzīst, ka sadarbība ar skolotājiem bijusi viegla un atvērta, konsultācijas bijušas ļoti noderīgas. Visiem iesaistītajiem skolēniem skolotāji palīdzējuši mācīties un plānot darbu. Pozitīvā attieksme un sadarbība radījusi skolēniem drošības sajūtu. Skolēni un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.   

Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Izglītojamie un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

5.) Projekts: Nacionālais Veselību veicinošais skolu tīkls (NVVST)

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs. Atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

Rojas vidusskola 2017. gadā ieguva Veselību veicinošas skolas statusu.

Veselības veicināšana skolā ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību, tā ietver veselības izglītību, centienus radīt veselīgu vidi un skolas politiku.

 

Skolas ieguvumi, iestājoties NVVST:

  • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (izglītojošas nodarbības, semināri u.c.) par aktuālām veselības tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
  • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
  • metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādēs

_____________________________________________________________________________________________________________

6.) Esri Eiropas ĢIS Skolu programma  https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/pakalpojumi-apmaciba/skolas

ĢIS (Ģeogrāfisko informācijas sistēmu) programmatūra un rīki dod iespēju skolēniem mācīties daudzpusīgi, veicinot telpisko izpratni, rosinot analītisko domāšanu, ļaujot iegūt uz problēmu risināšanu balstītas prasmes, kas ļautu sagatavoties tik dažādajām un izaicinošajām 21. gadsimta karjerām.