Skolas uzdevumi

 2016./2017. mācību gadam

 1. Pilnveidot skolotāju iemaņas darbam ar skolēniem, kuriem ir dažāds zināšanu un spēju līmenis. Katrs skolotājs mācību gada laikā pieredzes apmaiņas nolūkā:
  • Apmeklēt 2 mācību stundas pie kolēģiem citā mācību priekšmetā.
  • Vienā mācību stundā uzņemt kolēģus pie sevis.
 1. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, novada un valsts dzīvē.
  • Motivēt jauniešus iesaistīties interešu izglītībā.
 1. Pilnveidot skolēnu lasītprasmi un izpratni par lasīto.
  • Mudināt skolēnus lasīt skaļi, kā arī atstāstīt izlasīto.
  • Darba prezentācijas skolēnam stāstīt, neizmantojot ekrānā redzamo informāciju.
 1. Nodrošināt reemigrējušiem un imigrējušiem skolēniem atbalsta pasākumus mācību procesā un veicināt iekļaušanos klases kolektīvā.
  • Pēc nepieciešamības nodrošināt skolotāja palīga atbalstu.
  • Skolotājiem, kuri strādā ar reemigrējušiem un imigrējušiem skolēniem, organizēt tikšanās oktobrī, janvārī, martā.
 1. Paplašināt skolēnu redzesloku.
  • Klases stundā organizēt valstī un pasaulē aktuālu jautājumu 10 minūšu apskatu.
  • Mācību saturu saistīt ar dzīvesdarbības prasmju attīstību.

 

/Uzdevumi apspriesti un apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē 26.08.2016/