Rojas vidusskolas uzdevumi

2021./ 2022. m. g.

Apstiprināti 27.08.2021. pedagoģiskajā sēdē.

____________________

SKOLAS MĒRĶIS: 

Mūsdienīgs, kvalitatīvs mācību process.

1.Turpināt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu

1.1. palielināt izglītojamo patstāvīgas un atbildīgas mācīšanās prasmju pilnveides

       iespējas;

1.2.pilnveidot izglītojamo tekstpratību un argumentēšanas prasmes;

1.3. radīt iespēju izglītojamo sadarbības prasmju attīstīšanai;

1.4. mācību stundās un organizējot pasākumus, sekmēt skolēnos izpratni par

       izglītības, darba un  karjeras lomu cilvēka dzīvē;

1.5. pilnveidot skolēnu IT prasmes.

2. Realizēt pedagogu profesionālo izaugsmi skolotāju kopienā

2.1. īstenot pedagogu sadarbību starpdisciplinārā mācību satura plānošanā,

       savstarpējā stundu vērošanā;

2.2. turpināt attīstīt pedagogu profesionālo kapacitāti individualizācijas,

      diferenciācijas un IT izmantošanas nodrošināšanā mācību procesā.

3. Stiprināt skolas un vecāku veiksmīgu sadarbību.

4. Veicināt skolēnu līdzdalību, atbildību un rīcību saskaņā ar pienākumiem un

     tiesībām mācību, audzināšanas, interešu izglītības darbā, skolēnu pašpārvaldē,

     akcentējot cieņpilnu saskarsmi un  savstarpējo attiecību kultūru.

5.Veicināt skolēnu iesaistīšanos tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma

     saglabāšanā, savas skolas un  pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā,

     nostiprinot skolēnu nacionālo un valstisko  identitāti un patriotismu.

Uzdevumi izveidoti, pamatojoties uz 2020./2021. mācību gada darba analīzi, apkopojot mācību jomu atskaitēs izvirzītos priekšlikumus, analizējot skolēnu zināšanu kvalitātes rādītājus, kā arī izvērtējot skolas darbības rezultātus.