Rojas vidusskolas uzdevumi

2019./ 2020. m. g.

____________________

SKOLAS MĒRĶIS: 

uz skolēnu centrēts  mūsdienīgs izglītības process,
kas balstās uz skolēnu un skolotāju savstarpēju sadarbību pozitīvā un labvēlīgā izglītības vidē.

 

1. Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti:

             1.1.  Ievērot mācību stundas struktūru;

             1.2.  Mācību stundās pastiprināti lietot metodes, kas attīsta skolēnu sadarbības prasmes un jēgpilnas mācīšanās ieradumus;

             1.3. Visos mācību priekšmetos sekmēt izglītojamo tekstpratību un sekot valodas kultūras normu ievērošanai.

 

2. Nodrošināt atbalstu individuālo spēju attīstībai talantīgajiem izglītojamiem,

izglītojamiem ar grūtībām mācībās:

             2.1. Organizēt skolēnu individuālo un grupu  darbu mācību vielas labākai izpratnei projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “PuMPuRS” ietvaros;

             2.2. Mācību priekšmetu skolotājiem veikt darbu ar talantīgiem skolēniem, sagatavojot viņus mācību priekšmetu olimpiādēm un/vai konkursiem;

             2.3. Rosināt skolēnus iesaistīties interešu izglītības pulciņos, savu talantu apzināšanai un attīstīšanai.

 

3. Attīstīt skolotāju sadarbību profesionālo prasmju pilnveidei:

           3.1. Kopīga  plānošana;

           3.2. Dalīšanās pieredzē;

           3.3. Savstarpēja stundu vērošana.

 

4. Stiprināt izglītojamo patriotismu, nacionālo un valstisko identitāti:

            4.1. Atzīmēt Valsts svētkus skolas mērogā;

            4.2. Vērst uzmanību uz šīm vērtībām mācību stundās.

 

5. Veicināt izglītojamo atbildību un rīcību saskaņa ar saviem pienākumiem un tiesībām, audzināt cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.