Rojas vidusskolas uzdevumi

2020./ 2021. m. g.

____________________

SKOLAS MĒRĶIS: 

uz skolēnu centrēts  mūsdienīgs, kvalitatīvs izglītības process.

 

1.Pilnveidot sociāli emocionālās mācīšanās vidi, aktualizējot vērtības – atbildību, centību un mērķtiecību:

            1.1. Skolēniem mācību procesā un ikdienā;

            1.2. Skolotāju darbībā;

            1.3. Vecāku darbībā.

 

2. Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti:

             2.1.  Ievērot mācību stundas struktūru;

             2.2.  Mācību stundās pastiprināti lietot metodes, kas attīsta skolēnu

              sadarbības prasmes un jēgpilnas mācīšanās ieradumus;

             2.3. Visos mācību priekšmetos sekmēt izglītojamo tekstpratību un

              sekot valodas kultūras normu ievērošanai;

             2.4. Mācību procesā akcentēt  karjeras izglītību.

 

3. Attīstīt skolotāju sadarbību profesionālo prasmju pilnveidei:

              3.1.  Kopīga  plānošana (mācību darbam vienā klasē);

              3.2.  Savstarpēja mācīšanās un stundu vērošana;

              3.2.1. Skolēnu sadarbības veidošana;

              3.2.2. Atgriezeniskās saites sniegšana skolotājs-skolēns, skolēns- skolēns.

 

4. Atzīmēt Valsts svētkus un skolas 55. jubileju skolas mērogā.