Skolas uzdevumi

                Rojas vidusskolas uzdevumi 2017. / 2018. m. g.

 1. Izzināt stiprās un pilnveidojamās puses mācīšanās procesa organizēšanā:
  • Katram skolotājam novadīt vienu mācību stundu, kurā kolēģiem parāda, kā skolēns iegūtās zināšanas izmanto reālās dzīves situācijās;
  • Vērot pēc iespējas mācību stundas pie kolēģiem, pēc tam veikt kopīgu stundas analīzi.
 2. Pilnveidot skolēnu tekstpratību:
  • Mudināt skolēnus lasīt skaļi, kā arī atstāstīt izlasīto;
  • Darba prezentācijas skolēnam stāstīt, neizmantojot ekrānā redzamo informāciju.
 3. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, novada un valsts dzīvē:
  • Gatavoties Latvijas 100-gadei, organizēt pasākumus klasē un skolā, iekļaujot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu;
  • Veicināt interešu izglītības pulciņu starpdisciplināru sadarbību, lai nodrošinātu bērnu radošumu, talantu un spēju izkopšanu, pašizpēti un profesionālo iemaņu apguvi.
 4. Pilnveidot skolotāju digitālo pratību:
  • Skolotājiem, kuri izmanto prezentāciju un darba lapas mācīšanai, apmeklēt skolā organizētu nodarbību par materiālu izveidi;
  • Skolotājiem apmeklēt projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros organizētos profesionālās pilnveides kursus “Izglītojamo kompetenču attīstība, izmantojot IKT rīkus ar integrētu saturu.”
 5. Turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem:
  • Popularizēt skolas Domes darbu;
  • Iesaistīt skolēnu vecākus skolas pasākumu organizēšanā.

 

/ Skolas uzdevumi apspriesti pedagoģiskajā sēdē 25.08.2017. un metodiskajās komisijās,  apstiprināti 25.09.2017. informatīvajā sēdē. /