Rojas vidusskolas uzdevumi

2018./ 2019. m. g.

____________________

SKOLAS MĒRĶIS: 

uz skolēnu centrēts  mūsdienīgs izglītības process,
kas balstās uz skolēnu un skolotāju savstarpēju sadarbību pozitīvā un labvēlīgā izglītības vidē.

.

1) Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus:

                    1.1. Atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā, vismaz vienu reizi nedēļā/mēnesī izmantot skolēnu sadarbību veicinošas darba metodes (to izmantošanu fiksēt e – klases žurnālā);

                    1.2. Veicināt tekstpratību.

 

2) Aktualizēt skolotāju sadarbību profesionālajai izaugsmei:

                    2.1. Sadarbības grupu ietvaros veikt mācību satura plānošanu un snieguma vērtēšanu;

                    2.2. Dalīties pieredzē par metožu izmantošanu;

                    2.3. Savstarpēja stundu vērošana, vadīšana.

 

3) Palielināt atbalstu skolēnu individuālo spēju attīstībai:

                    3.1. Turpināt dalību projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo  kompetenču

       attīstībai» 8.3.2.2.;

                    3.2. Turpināt dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības

       iestādēs” 8.3.5.0/16/I/001;

                    3. 3. Uzsākt projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku

        samazināšanai» PuMPuRS  8.3.4.0/16/I/001 īstenošanu;

                     3.4. Rosināt un atbalstīt skolēnu iesaistīšanos konkursos, olimpiādēs u.c.

 

4) Sekmēt skolēnu nacionālās identitātes un patriotisma jūtu  nostiprināšanu:

                     4.1. Iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, ko nosaka

        Latvijas LR likums «Par svētku, atceres  un atzīmējamām dienām»;

                     4.2. Apgūt un stiprināt latviešu tautas tradīcijas.