Par Vecāku dienām.

            Vecākiem trīs reizes gadā ir iespēja apmeklēt mācību stundas un interešu

izglītības pulciņus.

 Vecākiem ir iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar klases

audzinātāju, priekšmeta skolotājiem un skolas administrāciju.

Aicinām visus vecākus uz sadarbību!