VĪZIJA.

Bērniem draudzīga skola, kurā skolēni labprāt uzkavējas pēc mācību darba. Skolotāji ar savu enerģiju un uzņēmību palīdz veidot pozitīvu un progresīvu skolas vidi, paaugstina skolēnu interesi un motivāciju mācīties, veidojot daudzpusīgu personību.

MISIJA.

Kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība, kas attīsta bērna spējas, motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā.

MĒRĶIS.

Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošina skolēna daudzpusīgas personības izaugsmi.