Speciālais pedagogs

Inga Otmane

 

Speciālās izglītības skolotājs palīdz skolas pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumi.

Ko dara speciālās izglītības skolotājs?

  • palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
  • speciālās izglītības skolotājs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotājiem un vienojas par to, kad bērns mācās individuāli un kad piedalās kopējās mācību stundās;
  • sadarbojas ar atbalsta personālu, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un bērnu vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, problēmas un lai izvēlētos izglītojamajiem piemērotākās mācību metodes;
  • palīdz skolēniem izskaidrot nesaprotamo mācību vielu;
  • palīdz radīt motivāciju mācīties, attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • palīdz izglītojamajiem sagatavoties stundām, ārpusklases pasākumiem un palīdz veidot viņu pašapkalpošanās iemaņas;
  • veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti.