Rojas vidusskolas uzsākusi dalību projektā ” Pumpurs”.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī Lasīt vairāk…

Programmas “Latvijas skolas soma” norise Rojas vidusskolā.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. (https://lv100.lv/)   Latvijas Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.semestrī Rojas vidusskolas skolēni apmeklēja muzejus, koncertus, izstādes, radošās darbnīcas, lekcijas dažādās Latvijas vietās. Projekts paredz finansējumu izmantot programmas izmaksu segšanai par pasākumiem, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru, izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.   Mūsu skolēni 2018./2019. m. g. I semestrī apmeklējuši Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas lauksaimniecības muzeju, Jaunmoku pili, Pūres šokolādes darbnīcu, Ilūziju muzeju, Agneses Rakovskas koncertu, tikušies ar “Avārijas brigādes” māksliniekiem un iepazinušies ar leļļu kino veidošanu, ieskaņošanu, tikušies ar vokālās studijas “Tonis” dalībniecēm un klausījušies meiteņu muzicēšanā, mācību stundās skatījušies latviešu režisoru izglītojošas dokumentālās un mākslas filmas, apmeklējuši kinoteātri “Auseklis”.   Muzejus, izrādes, izstādes, koncertus apmeklēsim arī 2.semestrī. Paldies Latvijas valstij par Lasīt vairāk…

SILTĀS SMILŠU KASTES ATKLĀŠANA ROJAS VIDUSSKOLĀ.

Rojas vidusskolā – 3.septembris bija ne tikai jaunā mācību gada iesākšanās diena, bet arī liels notikums Rojas vidusskolā, un gribētos teikt, ka pat visā Rojas novadā… Jo tika atklāta, atvērta Daba vides estētikas studija, kurā būs pieejama Siltā smilšu kaste (warmsandbox.lv). Drīzumā tiks sagatavota informācija par Dabas vides estētikas studijas/siltās smilšu kastes iespējām, pieejamību un visu citu kas sabiedrību varētu interesēt. Paldies ikvienam, kurš līdzdarbojās un bija kopā ar mums, lai Rojas vidusskolā kas tāds taptu. Liels, liels paldies Rojas novada Domes attistības nodaļai, īpaši Agnesei Veckāganei. Paldies idejas autorei Diānai Timofejevai, Rojas vidusskolas direktorei Santai Veidei, visiem skolas darba rūķiem un siltš smilšu kastes speciālistiem: Aigai S.,Ingai O., Aijai K., Evitai R.M.. Nu arī Kurzemes Ziemeļos cilvēkiem būs “silti” gan ziemā, gan vēlos rudeņos, agros pavasaros. Paldies!       Share

MUMS IR TIK ĻOTI LIELS PRIEKS UN GANDARĪJUMS.

Mēs lepojamies ar 12. klases absolventu rezultātiem valsts pārbaudījumos! Latviešu valodā vidēji 73% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 52,56% . Matemātikā vidēji 45,78% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 34,63%. Angļu valodā – 66,69% (4. vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 61,85%. Rojas vidusskolas skolotāji ir neizsakāmi gandarīti par ieguldīto darbu. Paldies Jums DIVPADSMITIE! Lai Jums veiksmīgs pirmais studiju gads! Tikpat liels prieks ir par mūsu 9.klašu skolēnu augstajiem vērtējumiem valsts pārbaudes darbos. Ļoti priecāsimies ar Jums tikties Zinību dienā! Darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu grupā Rojas vidusskolai 44. rezultāts. Tiek vērtēti olimpiāžu rezultāti valstī, atklāto olimpiāžu rezultāti un Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti.  Mēs priecājamies! Ļoti, ļoti!   Share