Sociālais pedagogs

Saistīts attēls

.

KRISTĪNE MASLOVSKA

tālrunis:  27019310

 

Sociālais pedagogs ir – profesionālis, kurš savas zināšanas

un prasmes pielieto sociālpedagoģiskās prakses jomā,

veicot bērnu un jauniešu sociālizāciju. 

Sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību nodrošina bērnu un

jauniešu tiesību aizsardzībai un resocializācijai izvirzīto mērķu un

uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus

sociālpedagoģiskajā jomā.

 

.Sociālais pedagogs sniedz atbalstu klases audzinātājam, ja:

1. skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;

2. skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās 

3. pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;

4. skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt

vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija, komandas

darbs problēmas tālākai risināšanai;

5. skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;

6. skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;

7. skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti, nedroši u.c

 

 

.

 

Sniedz atbalstu skolēnam, ja:

1. nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;

2. ir problēmas mājās;

3. skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

4. ir mācīšanās grūtības;

5. ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;

6. ir atkarības problēmas u.c.

 

.

 

Sniedz atbalstu vecākiem, ja:

1. radušās grūtības bērna audzināšanā;

2. bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

3. bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;

4. bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;

5. bērns stāsta,ka skolā viņš jūtas slikti;

6. bērnam ir atkarības problēmas; ir grūtības nodrošināt bērnu

ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.