Saistīts attēls.

Rojas vidusskolā strādā atbalsta komanda,

kuras darbības pamatā

ir kompleksa pieeja problēmai, lai

bērna problēmas varētu skatīt veselumā.

_________________________________________________

Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

Atbalsta komandas vadītāja: INGA OTMANE

.

Galvenais darbības mērķis – sniegt vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.


Galvenie darbības virzieni: 1. iespējamo mācību grūtību un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu izpēte (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstībasaizture, garīgās attīstības traucējumi); 2. problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot konkrētu rīcības plānu; 3. atbalsta personāla palīdzība skolēniem un vecākiem.

 

Atbalsta personāla sadarbības komanda

Atbalsta komandas vadītāja

Speciālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Psihologs

IT Mentors

Logopēds

Karjeras konsultants

Medmāsa

Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

UZMANĪBU ! ! !

Visu atbalsta personāla darbinieku  konsultācijas mūsu skolas skolēniem,

viņu vecākiem (aizbildņiem), skolotājiem un personālam ir BEZ MAKSAS.

.

 

! ! !   INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Lai Jūsu bērns varētu sekmīgi apgūt  pamatizglītības programmu,

skolas atbalsta personāls lūdz pievērst uzmanību Izglītības likuma un Civillikuma pantiem

par skolēna pienākumiem izglītības iestādē un vecāku atbildību bērna izglītošanā un aprūpē.

.

JURIDISKAIS komentārs PAR

 Izglītības likuma 58 pantu un Civillikuma 177 pantu.

Civillikuma 177. pants nosaka, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.

Vecāki ir atbildīgi par bērna fizisko, garīgo un tikumisko audzināšanu.

Aizgādība ir – vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu, pārstāvēt bērnu viņa

personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Bērna aprūpenozīmē viņa uzturēšanu, izglītošanu savu spēju un finansiālo iespēju robežās.

Izglītības likuma 58 pants nosaka, ka bērna vecāki ( personām, kas realizē vecāku varu)

ir atbildīgi par to,lai bērns iegūtu obligāto izglītību.

.

Izglītības likuma 54. pants.

Izglītojamā pienākumi

( izteikts jaunā redakcijā, īpaši uzsvērts pienākums apgūt pamatizglītību).

Izglītojamā pienākumi ir šādi:

1) apgūt pamatizglītības programmu;

2) ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus un ar

savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi;

3) ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;

4) ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;

5) nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;

6) neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;

7) būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;

8) atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;

9) piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.

(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2010.)