Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

Rojas vidusskolas bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2003.gada 8.decembrī.

Bibliotēkas reģistrācijas Nr. BLB0331.

 

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena – ceturtdiena no 8:00 – 15:00

Piektdiena no 8:00 – 13:30

Bibliotekāre: Antra Ozollapa

_______________________________

 

Lietotāju skaits uz 2020.gadu: 362 lasītāji

Bibliotēkas grāmatu fonds: 13184 eksemplāri

Mācību fonds: 5856

Pamatfonds: 7328

Abonētie preses izdevumi uz 2021. gadu: “Talsu Vēstis”, “Pūcīte”, “Lielais Detektīvs”, “Skola & Ģimene”.

 

 

Skolas bibliotēkas darbības prioritātes.

Atbalstīt skolas īstenoto kompetenču pieeju izglītībā.

Izglītojamo un pedagoģisko darbinieku bibliotekārā, informatīvā apkalpošana, veicinot kvalitatīvu izglītības satura apgūšanu.

Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, organizēt grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, nepieciešamo darba burtnīcu iegādi.

Attīstīt bērnā paradumu un prieku lasīt, mācīties, pilnveidoties.

Organizēt tematiskās literatūras izstādes, sadarbībā ar pedagogiem arī pasākumus, kas veicina piederības apziņu savai kultūrai, savai zemei.

Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem, metodiskajām apvienībām, skolu logopēdiem un skolas atbalsta personālu.

Mūsdienīga lasītāju apkalpošana, izmantojot profesionālu  bibliotēku informācijas sistēmu BIS Skolu Alise.

 

Skolas bibliotēkas darbības mērķis.

Līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā, atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.