1. Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr.8.3.2.2/16/I/001. Atbalstāmā summa – 20874.00.

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, dažādu aktivitāšu organizēšanai gan talantīgiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Projektā iesaistītie skolotāji.

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam Rojas vidusskolas skolēniem. Darbības: karjeras konsultanta profesionālās pilnveides iespēja un finansējums un karjeras atbalsta pasākumu īstenošana skolā.

_____________________________________________________________________________________________________________

  

3. ROJAS VIDUSSKOLA NO 2019.GADA 2.JANVĀRA IESAISTĪJUSIES EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTĀ

No 2019. gada 2. janvāra  Rojas vidusskola darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2018./2019. mācību gadā projektā tika iesaisti 3 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 1 skolotājs.

2019./2020. mācību gadā projektā tika iesaistīti 14 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 6 skolotāji.

2020./2021. gada 1. semestrī projektā tika iesaistīti 16 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 8 skolotāji. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā. Tika sniegts arī konsultatīvais atbalsts arī sadarbības jomā – mācīties izprast sevi un citus cilvēku, atpazīt emocijas, tikt galā ar zaudējumu stresa situācijās, mācīties veidot cieņpilnas attiecības.

2020/ 2021. gada  2.semestrī projektā tika iesaistīti 15 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās konsultācijās strādāja 7 skolotāji. Individuālās konsultācijas tika saņemtas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Ļoti noderīgs skolēniem bija konsultatīvais atbalsts Covid-19 pandēmijas laikā, kad mācības notika attālināti. Projekts deva iespēju vienu reizi nedēļa projektā iesaistītiem skolēniem, apmeklēt skolu klātienē. Skolēniem uzlabojās sekmes, skolēni sekmīgi pabeidzas mācību gadu.

Projektā iesaistītie skolēni atzīst, ka sadarbība ar skolotājiem bijusi viegla un atvērta, konsultācijas bijušas ļoti noderīgas. Visiem iesaistītajiem skolēniem skolotāji palīdzējuši mācīties un plānot darbu. Pozitīvā attieksme un sadarbība radījusi skolēniem drošības sajūtu. Skolēni un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.  

Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Izglītojamie un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.

Esam gandarīti, ka 2021./2022.mācību gadā būs iespēja projektā iesaistīt 1.- 4. klašu skolēnus, jo skolotāji ir novērojuši, ka atbalsts skolēniem ir nepieciešams daudz agrāk, nekā 5. klasē.

_______________

2021./2022.mācību gada 2.semestrī Rojas vidusskolā atbalsts no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika sniegts 23 skolēniem. Skolēniem tika nodrošinātas individuālas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, kā arī sociāli emocionālās konsultācijas un pedagoga palīga atbalsts. Vairākiem skolēniem tika nodrošinātas konsultācijas vairākos mācību priekšmetos.

          Skolēni un viņu vecāki atzīst, ka individuālās konsultācijas palīdz apgūt iepriekš iekavēto mācību vielu – konkrētas tēmas, kuras skolēniem ir sagādājušas grūtības apgūt kopā ar klases biedriem, ir bijis nepieciešams sniegt individuāls atbalsts.

Projektā 2021./2022. mācību gadā iesaistīti ne tikai skolēni, ar nepietiekamām zināšanām un mācīšanās grūtībām, bet liela daļa uzmanība tika pievērsta skolēniem ar logopēdiskiem traucējumiem. Skolēniem tika sniegts atbalsts un ir vērojama liela izaugsme viņu attīstībā.

        2022./2023. mācību gada 1.semestrī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 tika iesaistīti 9 skolēni. Ar skolēniem no 4. – 10.klasei strādāja trīs pedagogi, kuri sniedza papildus individuālās konsultācijas latviešu valodā, literatūrā, ķīmijā. Skolotāji skolēniem palīdzēja apgūt iekavētās mācību vielas. Dažiem skolēniem tika vēlreiz atkārtoti izskaidrota apgūstamā tēma.

        Skolēni atzīst, ka individuālās konsultācijas ir ļoti noderīgas, tās palīdzēja pārvarēt dažādas grūtības.

______________________________________________________________________________________________

4. Projekts: Nacionālais Veselību veicinošais skolu tīkls (NVVST)

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs. Atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

Rojas vidusskola 2017. gadā ieguva Veselību veicinošas skolas statusu.

Veselības veicināšana skolā ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību, tā ietver veselības izglītību, centienus radīt veselīgu vidi un skolas politiku.

Skolas ieguvumi, iestājoties NVVST:

  • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (izglītojošas nodarbības, semināri u.c.) par aktuālām veselības tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
  • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
  • metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādēs

_____________________________________________________________________________________________________________

5. Esri Eiropas ĢIS Skolu programma  https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/pakalpojumi-apmaciba/skolas

ĢIS (Ģeogrāfisko informācijas sistēmu) programmatūra un rīki dod iespēju skolēniem mācīties daudzpusīgi, veicinot telpisko izpratni, rosinot analītisko domāšanu, ļaujot iegūt uz problēmu risināšanu balstītas prasmes, kas ļautu sagatavoties tik dažādajām un izaicinošajām 21. gadsimta karjerām.