Saistīts attēls

Rojas vidusskolā darbojas 8 mācību jomas

Mācību jomas nosaukumi

Mācību jomas vadītāji

Dzimtās valodas mācību joma

Aigita Sprince

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Eva Fricberga

Kultūras izpratne un pašizpausmes mācību joma

Undīne Lemberga

Sociālā un pilsoniskā/ Tehnoloģiju mācību joma

Inta Plāte

Dabaszinātņu mācību joma

Raida Koroļova

Matemātikas mācību joma

Laimdota Roze

Svešvalodu mācību joma


Sākumskolas mācību joma

Ilze Krišjāne


Egija Hazena

****

Mācību  jomu  vadītāji:

1. Koordinē pedagogu darbu ;

2. Koordinē starppriekšmetu saikni starp mācību priekšmetiem;

3. Organizē kopā ar pedagogiem mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus

4. Organizē mācību priekšmetu nedēļas;

5. Organizē vienotus pārbaudes darbus savā mācību priekšmetā.

****

Mācību jomu vadītāji jūs konsultēs gadījumos, kad ir radušies jautājumi par:

1. skolas mācību organizatorisko darbu,

2. ieskaišu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem,

3. skolas prioritātēm,

4. mācību programmām,

5. izglītības standartiem.