Saistīts attēls

INGA OTMANE

Speciālās izglītības skolotājs palīdz skolas

pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir fiziskās,

garīgās vai psihiskās attīstības traucējumi.

Ko dara speciālās izglītības skolotājs?

1. Palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši

Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības

stāvoklim un attīstības līmenim;

2. Speciālās izglītības skolotājs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā

mācību priekšmeta skolotājiem un vienojas par to, kad bērns mācās

individuāli un kad piedalās kopējās mācību stundās;

3. Sadarbojas ar atbalsta personālu, klases audzinātājiem,

skolas administrāciju un bērnu vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību,

problēmas un lai izvēlētos izglītojamajiem piemērotākās mācību metodes;

4. Palīdz skolēniem izskaidrot nesaprotamo mācību vielu;

5. Palīdz radīt motivāciju mācīties, attīstīt sadarbības un

komunikācijas prasmes;

6. Palīdz izglītojamajiem sagatavoties stundām, ārpusklases

pasākumiem un palīdz veidot viņu pašapkalpošanās iemaņas;

7. Peic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti.