Rojas vidusskolas uzdevumi

2022./ 2023. m. g.

Apstiprināti 30.08.2022. pedagoģiskajā sēdē.

____________________

SKOLAS MĒRĶIS: 

Mūsdienīgs, kvalitatīvs mācību process.

1. Ieviest pilnveidoto mācību saturu visās klasēs:

1.1. Organizēt pakāpenisku pāreju no pedagogcentrēta mācību procesa uz izglītojamo centrētu mācību procesu           atbilstoši izglītojamo mācīšanās gatavībai;

1.2. Attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās iemaņas;

1.3. Pilnveidot izglītojamo tekstpratību un argumentēšanas prasmes;

1.4. Nodrošināt izglītojamiem individualizētu / diferencētu pieeju mācību procesā.

2. Attīstīt skolu kā mācīšanās organizāciju:

2.1. Organizēt profesionālās pilnveides kursus pedagogiem IT jomā;

2.2. Īstenot pedagogu sadarbību mācību satura plānošanā, veidojot kompleksus,   starpdisciplinārus  uzdevumus         izglītojamo kompetenču attīstībai;

2.3. Pilnveidot vecāku izpratni par lietpratības mācību saturu un snieguma vērtēšanu tajā.

3. Mācību procesā iekļaut audzināšanas un karjeras jautājumus, kas veicina atbildīgas, mērķtiecīgas, centīgas      un patriotiskas personības attīstību.